دانشجویان گرامی که در جلسه امتحان حضور داشته اند و یا قصد حضور در این جلسه را داشتنو به دلایل مختلف اعم از کندی سرعت اینترنت نتوانستند پاسخنامه خود را ارسال کنند لطفا اطلاعات فرم ذیل را پر نموده و دلیل عدم ارسال پاسخنامه خود را بیان کنند.

تذکر: به ازای هر امتحان که دانشجو پاسخنامه را ارسال نکرده یکبار باید فرم را پر نموده و ارسال کند.

اداره آموزش موسسه آموزش عالی مهر اروند