دانشجویان گرامی که در جلسه امتحان حضور داشته اند و یا قصد حضور در این جلسه را داشتنو به دلایل مختلف اعم از کندی سرعت اینترنت نتوانستند پاسخنامه خود را ارسال کنند لطفا اطلاعات فرم ذیل را پر نموده و دلیل عدم ارسال پاسخنامه خود را بیان کنند.

تذکر: به ازای هر امتحان که دانشجو پاسخنامه را ارسال نکرده یکبار باید فرم را پر نموده و ارسال کند.

اداره آموزش موسسه آموزش عالی مهر اروند

  • نام امتحانی که دانشجو حضور داشته ولی به دلایلی نتوانسته پاسخنامه خود را ارسال کند
  • Please enter a number from 3101110001 to 99991110001.
  • به عنوان مثال برای روز 4 خرداد 1399 روز=04 ماه=03 سال=1399
  • اعداد بصورت انگلیسی وارد شوند
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    Max. file size: 16 MB.
      این مستندات جهت موجه شدن امتحان مجدد توسط دانشجو بارگزاری شود