• نام امتحانی که دانشجو حضور داشته ولی به دلایلی نتوانسته پاسخنامه خود را ارسال کند
  • Please enter a number from 3101110001 to 99991110001.
  • به عنوان مثال برای روز 4 خرداد 1399 روز=04 ماه=03 سال=1399
  • اعداد بصورت انگلیسی وارد شوند